Aktualności

Aktualne oferty pracy                                                                       

Specjalista ds. administracyjnych w dziale administracyjno – księgowym

 1. Wymagania obowiązkowe:
  1.  wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, administracji),
  1. minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kadrowej,
  1. znajomość prawa pracy,
  1. dyspozycyjność i odpowiedzialność
 • Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność prowadzenie pełnych kadr,
  • znajomość rozliczania czasu pracy,
  • znajomość przepisów dot. naliczania płac,
  • znajomość programu „Gratyfikant” oraz „Rewizor”
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,
  • duża samodzielność w działaniu,
  • terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,
  • znajomość MS Office (szczególnie Excel),
 • Wymagane dokumenty :
  • życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
  • oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik).
 • Opis stanowiska:
  • należyte prowadzenie i przechowywanie akt osobowych dotyczących osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także dokumentacji osobowej dotyczącej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • przygotowywanie umów o pracę, dokumentów związanych z ich zmianami oraz rozwiązaniami,
  • przygotowanie umów cywilnoprawych w zakresie powierzonych zadań i usług świadczonych przez Spółkę,
  • kontrola dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji wykorzystania czasu pracy – w tym zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych i innej nieobecności,
  • nadzór i koordynacja działań z placówkami służby zdrowia nad terminowym wykonywaniem przez osoby zatrudnione w Spółce badań lekarskich oraz sanitarno-epidemiologicznych, a także szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w uzgodnieniu ze specjalistą na stanowisku BHP,
  • prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i wykorzystania czasu pracy,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, GUS, PUP, PIP, komornicy oraz
   w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Zarządu i innych działów Spółki,
  • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych, faktur zakupu towarów, faktur oraz raportów z kas fiskalnych dotyczących sprzedaży,
  • przygotowanie przelewów bankowych,

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

 • Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy: pełny etat
  • umowa o pracę,
  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • możliwość rozwoju osobistego i poszerzania kompetencji, dofinansowanie szkoleń i kursów,
  • dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego,
  • odpowiednie narzędzia pracy,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organami Spółki oraz instytucjami zewnętrznymi,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  • miejsce pracy: ul. Ratuszowa 6 Wałbrzych,
 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki w Wałbrzychu w godzinach pracy, tj. 7.00-15.00 lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych lub pocztą elektroniczną na adres kadry@aqua-zdroj.pl  w terminie do 17 maja 2023 r. (decyduje data wpływu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. administracyjnych”.


Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:                    

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Aqua-Zdrój”  sp. z o.o w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, adres e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl , tel.74/848 84 94;

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko księgowa/y;

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa:

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@aqua-zdroj.pl  

9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;

11. Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl