Regulamin Akademii Tenisa Stołowego „Pingpongista”

§1

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad sprzedaży i warunków korzystania z oferty „Akademia Tenisa Stołowego ‚PINGPONGISTA’ w Aqua-Zdrój”.

§2

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
  1. Kliencie – należy przez to rozumieć rodzica lub innego opiekuna prawnego Uczestnika,
  2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę w wieku od 6 do 18 lat biorącą udział w zajęciach, pozostającą pod władzą rodzicielską lub opieką Klienta,
  3. Organizatorze – należy przez to rozumieć Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o.,
  4. ATS „PINGPONGISTA”- należy przez to rozumieć Akademię Tenisa Stołowego „PINGPONGISTA” w Aqua-Zdrój,
  5. ofercie – zakup usługi ATS „PINGPONGISTA”.

§3

 1. Organizator oświadcza, że prowadzi „Akademię Tenisa Stołowego ‚PINGPONGISTA’ w Aqua-Zdrój” i w związku z tym zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w zakresie nauki i doskonalenia gry w tenisa stołowego.
 2. Organizator oświadcza, że na potrzeby zajęć, o których mowa w ust. 1 zapewnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną w zakresie nauki oraz doskonalenia gry w tenisa stołowego.

§4

 1. Klient, w ramach skorzystania z oferty dokonuje zakupu imiennego karnetu, na podstawie, którego, reprezentowany przez niego Uczestnik ma prawo do udziału w treningach i zajęciach organizowanych w ramach Akademii Tenisa Stołowego „PINGPONGISTA” w Aqua-Zdrój.
 2. Karnet, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 5 lub 9 wejść i ważny jest przez 1 miesiąc od daty zakupu. Ważność karnetu kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
 3. Wartość karnetu wynosi:
  1. Karnet na 5 wejść – 40 zł,
  2. Karnet na 9 wejść – 80 zł.
 4. Karnet, o którym mowa w ust. 1, jest dedykowany do zajęć w ramach ATS „PINGPONGISTA” i nie uprawnia do skorzystania z innych usług oferowanych przez Organizatora.
 5. Niewykorzystanie wszystkich wejść na zajęcia ATS „PINGPONGISTA” w okresie ważności karnetu skutkuje wygaśnięciem możliwości ich wykorzystania po tym terminie.
 6. Niewykorzystanie wszystkich wejść na zajęcia ATS „Pingpongista” w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia Klienta do żądania wydłużenia terminu ważności karnetu lub zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną ilość wejść.

§5

 1. Zajęcia – treningi w ramach ATS „PINGPONGISTA” odbywają się dwa razy w tygodniu na obiekcie przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu (foyer), w godzinach wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone będą na FOYER Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6.
 3. Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 90 minut.
 4. Zajęcia odbywają się w systemie grupowym. Grupa może zostać stworzona przy min. 3 osobach o podobnym stopniu umiejętności.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 3 do 15 osób.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach ATS jest posiadanie przez Uczestnika ważnego karnetu i dokonanie przez Klienta, przy dokonaniu zakupu pierwszego karnetu, rejestracji Uczestnika.
 7. Brak ważnego karnetu skutkuje odmową dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach.

§6

 1. Organizator prowadzi listę Uczestników.
 2. W przypadku, gdy liczebność grupy w trakcie trwania Kursu będzie wynosiła mniej niż 3 osoby:
  1. Organizator, o ile istnieje taka możliwość, po uzyskaniu zgody Uczestnika, jest uprawniony do przeniesienia Uczestnika do innej grupy,
  2. Organizator, w przypadku braku zgody Uczestników na przeniesienie do innej grupy, dokonuje rozwiązania grupy.
 3. Zmiany harmonogramu zajęć może dokonać kadra Organizatora.
 4. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn dotyczących Organizatora, (np. z przyczyn technicznych – odwołanie zajęć, itp), Organizator zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie, o czym będzie informować Uczestnika telefonicznie lub mailem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z zajęć ATS z powodu nieodpowiedniego zachowania, stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa jego lub innych uczestników kursu. Usunięcie Uczestnika z zajęć ATS następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Organizatora zawierającego uzasadnienie.
 6. Prowadzący zajęcia przejmuje opiekę nad Uczestnikiem od momentu przeprowadzenia przez instruktora zbiórki Uczestników i odnotowania obecności Uczestnika na liście obecności.
 7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice/ opiekunowie prawni.
 8. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończeniu zajęć.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminów obowiązujących i zasad BHP obowiązujących na obiekcie, w którym realizowane są zajęcia w ramach ATS PINGPONGISTA.

§7

 1. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, w którym potwierdza, że stan zdrowia Uczestnika pozwala w pełni na uczestniczenie w zajęciach.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl