KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI ,,AQUA-ZDRÓJ”

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w Konkursie na projekt Maskotki ,,AQUA-ZDRÓJ”

Szczegóły regulaminu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

na projekt Maskotki „AQUA-ZDRÓJ”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich zostanie przeprowadzony Konkurs na Projekt Maskotki „AQUA – ZDRÓJ” w Wałbrzychu, zwany dalej w treści Regulaminu ,,Projektem’’ oraz warunki uczestnictwa w tym Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne ,,AQUA-ZDRÓJ’’  ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, zwane dalej Organizatorem albo „AQUA-ZDRÓJ”.
 3. Celem Konkursu jest stworzenie koncepcyjnego Projektu Maskotki, która zostanie zlecona do wykonania jako oficjalna Maskotka „AQUA – ZDRÓJ”, zwana dalej Maskotką.
 4. Na podstawie wybranego projektu Organizator zleci przygotowanie profesjonalnego projektu maskotki i wdrożenie zaprojektowanej Maskotki do produkcji masowej w oparciu o znane i dostępne technologie produkcyjne.
 5.  Projekt lub rysunek maskotki powinien nawiązywać do działalności Organizatora związanej z prowadzeniem Krytej Pływalni. Projekt może także posiadać elementy kojarzące się z miastem Wałbrzych lub innymi działalnościami Organizatora.
 6. Organizator dopuszcza wykorzystanie wygrywającego Projektu i/lub poszczególnych z nagrodzonych Projektów, według uznania Organizatora, na potrzeby zlecenia wykonania dodatkowych gadżetów reklamowych „AQUA-ZDRÓJ”.
 7. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku  od 7 do 12 roku życia.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów przygotowania Projektu.
 9. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

                                                                                 § 2

                                                      WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 25.09.2023 r. od godz.12:00 do dnia 31.10.2023 r do godz.12:00.
 2. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie Maskotki, która będzie w ciekawy i inspirujący sposób promowała ,,AQUA – ZDRÓJ’’.
 3. Projekt Maskotki może zostać przedstawiony w formie rysunku albo w formie gotowego projektu (maskotka wykonana przez Uczestnika Konkursu).
 4. Zgłoszone w Konkursie Projekty muszą być pracami autorskimi, niezgłoszonymi i nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach, nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w dowolnej technice (np. akwarele, pastele, plakatówki, wycinanka, kredki, masa plastyczna, techniki mieszane, prace przestrzenne, prototyp maskotki itp.).
 6. Zgłoszone Projekty muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora pracy w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 7. Wraz z Projektem Uczestnik przedkłada:
 8. Kartę Zgłoszenia Konkursowego wypełnioną i podpisaną przez rodziców/ opiekunów prawnych Uczestnika (Załącznik nr 1),
 9. wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu, z zastrzeżeniem, że dotyczy ono zwycięskich i wyróżnionych Projektów (Załącznik nr 2).

                                                                      § 3

 1. Do Konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku  od 7 do 12 roku życia, które samodzielnie przygotowały Projekt spełniający wymogi Regulaminu i złożyły go zgodnie z Regulaminem Konkursu wraz z załącznikami określonymi w § 2 ust. 6 w kopercie lub innym opakowaniu (dotyczy projektów złożonych w sposób inny niż elektroniczny) wraz z dopiskiem: „Konkurs na Projekt Maskotki „AQUA-ZDRÓJ”.

2.    Projekt może być zgłaszany indywidualnie lub zespołowo, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów wykonanych zespołowo każdy z członków zespołu musi przedłożyć załączniki wymagane niniejszym Regulaminem.

3.    Każdy Uczestnik Konkursu/ Zespół może zgłosić jeden Projekt.

4.    Zespół, o którym mowa w ust. 2 i 3, może liczyć nie więcej niż dwóch Uczestników spełniających kryteria wiekowe określone w ust. 1

5.    Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

6.    Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenia nadesłanego Projektu powstałe podczas transportu.

7.    Organizator Konkursu nie zwraca kosztów przygotowania Projektu.

8.    Kompletny Projekt wraz z załącznikami wymaganymi Regulaminem należy dostarczyć do Organizatora w jeden z następujących sposobów:

1) złożyć w godzinach pracy Biura Zarządu „Aqua – Zdrój” w godz. 07:30-15:30

2) przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych,

3) albo złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie zeskanowanego rysunku projektu (plik .jpg, .pdf) na adres mailowy: marketing@aqua-zdroj.pl

– do dnia 31.10.2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Konkurs na projekt Maskotki „AQUA – ZDRÓJ”.

Decyduje data wpływudo Organizatora.

 • Projekty niekompletne, w tym niezawierające załączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej nie będą podlegały ocenie w Konkursie.
 • Projekty wysłane w formie elektronicznej w formacie innym niż określony w ust. 8 pkt 3 lub złożone po upływie terminu określonego w ust. 8 nie będą podlegały ocenie w Konkursie.
 • Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Projektów nadesłanych wraz z formularzem zgłoszeniowym lub z tytułu jego niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
 • Koszty przesyłki ponoszą autorzy Projektów.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu.

                                                                               § 4

                                                                OCENA PROJEKTÓW

 1. Projekty będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez Organizatora.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają na podstawie oceny złożonych do konkursu prac pod kątem estetyki, wartości marketingowych, walorów użytkowych i ekologicznego charakteru proponowanych materiałów.
 3. Ocenie przez Komisję Konkursową będą podlegały tylko prace Uczestników spełniające wszystkie wymogi Regulaminu.
 4. Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz podejmie decyzję o wyborze zwycięskiego Projektu i przyznaniu nagrody w terminie do 1 miesiąca.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 6. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu.
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy rodzica/ opiekuna prawnego o wynikach konkursu oraz o sposobie przekazania nagrody.
 8. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.
 9. Składając Projekt w ramach Konkursu rodzic/ opiekun jednocześnie wyraża zgodę na publikację danych osobowych Uczestnika i/lub jego wizerunku jako Laureata Konkursu.

                                                                      § 5

                                                                NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrodę dla Uczestnika, którego praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, jako zwycięską w wysokości:

I miejsce 500.00 złotych brutto (słownie: pięćset  złotych)w formie Vouchera

II miejsce 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto) w formie Vouchera

III miejsce 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto) w formie Vouchera

IV miejsce 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych brutto) w formie Vouchera

 • Organizator dopuszcza możliwość dodatkowego wyróżnienia wybranych Projektów bez przyznania nagrody z tego tytułu.
 • Voucher, o którym mowa w ust. 1, może zostać wykorzystany na usługi świadczone przez Organizatora na terenie Krytej Pływalni i Saunarium.
 • Równowartość Vouchera nie podlega wypłacie w gotówce.
 • Voucher powinien zostać wykorzystany do dnia 31.12.2024 r. okres jego ważności nie podlega wydłużeniu. Niewykorzystana wartość Vouchera nie podlega zwrotowi.

                                                                                 § 6

                                                OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

1. Uczestnikowi Konkursu przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Projektu.

2. Z chwilą wysłania Projektu do Organizatora rodzic/ opiekun prawny Uczestnika konkursu udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, niewyłącznej licencji na korzystanie z Projektu na wszystkich znanych na dzień udzielania licencji polach eksploatacji, w tym tych, określonych w ust. 5.

3. Organizator jest uprawniony do decydowania o wykonywaniu zależnych praw autorskich w stosunku do Projektu.

4. Z chwilą wyłonienia Laureatów Konkursu rodzic/ opiekun prawny Uczestnika Konkursu przenosi na Organizatora, bez wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do Projektu wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, na wszelkich znanych na dzień́ przekazania praw polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 5.

5. Organizator określa następujące Pola eksploatacji:

a) w zakresie używania;

b) utrwalanie Projektu, w całości lub w części, wszelkimi znanymi technikami i na wszelkich nośnikach;

c) kopiowanie, zwielokrotnianie Projektu, w całości lub części, na nośnikach w technikach o których mowa w lit. b);

d) wprowadzenie i przetwarzanie Projektu, w całości lub części, do pamięci komputera i sieci multimedialnych (w szczególności do sieci Internet) oraz gromadzenie danych w formie cyfrowej treści Projektu;

e) przygotowywanie odrębnych projektów na podstawie Projektu,

f) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

g) wykorzystanie Projektu, w całości lub części, do odtwarzania, projekcji, publikacji lub rozpowszechniania w środkach masowego przekazu, sieciach komputerowych oraz na rożnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z promocją imprez organizowanych przez Organizatora;

h) wykorzystywanie Projektu w całości lub w części do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu;

i) publiczne udostępnianie nośników;

j) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Projekcie,

k) rozpowszechnianie Projektu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

l) wprowadzanie projektu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika (Internet), rozpowszechniania utworu w systemie on-line,

m) dokonywanie zmian Projektu, jego opracowań́.

6. Korzystanie, rozporządzanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie Projektu na polach eksploatacji wskazanych powyżej może następować́ w całości, części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z innymi dziełami lub utworami.

7. Z chwilą wydania lub wysłania nagrody rodzic/ opiekun prawny Uczestnika Konkursu przenosi na Organizatora, bez wynagrodzenia własność wszystkich nośników, na których Projekt został utrwalony i przekazany Organizatorowi, o ile taka sytuacja miała miejsce.

8. Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Projektu. Organizator może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie lub przenieść na nie te prawa.

9. Rodzic/ opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się̨, że nie będzie on wykonywał uprawnień́ z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

                                                                              § 7

                                                     Ochrona danych osobowych – RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu (Uczestnika) jest Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody poprzez złożenie pracy konkursowej.
 3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
 4. Dane uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Do danych osobowych Uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz ,,AQUA- ZDRÓJ’’ w Wałbrzychu, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 6. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnik jest uprawniony do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Poprawiania swoich danych osobowych.
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy każdorazowo przedłożyć stosowną informację w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem.
  • Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  • Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
    1. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania
    1. ,potrzeby zapobieżenia usunięcia Uczestnika danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   1. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                   § 8

                                                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami Konkursu związane z podaniem przez nich nieprawidłowych danych kontaktowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone prace                  lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków konkursu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość działania łączy internetowych czy połączenia i funkcjonowanie sprzętu telekomunikacyjnego, usługi pocztowe lub za działalność innych osób.
 4. Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej                        w niniejszym Konkursie.
 5. Projekty nienagrodzone albo niewyróżnione podlegają zniszczeniu przez Organizatora w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Dopuszcza się możliwość zwrotu nienagrodzonego albo niewyróżnionego Projektu Uczestnikowi na jego wniosek i na jego koszt. 
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach będą publikowane na stronie www.aqua-zdroj.pl
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 9. Organizator Konkursu ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których niniejszy Regulamin nie określa.

Zał. Nr 1 Karta zgłoszeniowa    Zał. Nr 2 Oświadczenie o prawach autorskich

Podziel się ze znajomymi

Dodaj komentarz

Dozwolone tagi:<b>, <i>, <u>.

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl