Regulamin Centrum Odnowy i Rehabilitacji SPORT&SPA

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego ? Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o. w zakresie przedsiębiorstwa tego podmiotu ? Centrum Odnowy i Rehabilitacji ?Sport & Spa?

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o., zwana dalej Spółką, jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 2. Firma podmiotu leczniczego brzmi: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o.
 3. Działalność lecznicza w Spółce prowadzona jest przez jej przedsiębiorstwo ? Centrum Odnowy i Rehabilitacji ?Sport & Spa?, zwane dalej COIR.
 4. Spółka prowadzi działalność leczniczą w charakterze działalności ambulatoryjnej, w zakresie wynikającym z Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego.

§ 2

 1. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie tego podmiotu leczniczego, tj. w COIR.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w wyodrębnionych na potrzeby COIR pomieszczeniach Spółki w jej siedzibie przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane w COIR są odpłatne, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6.

Rozdział II

Cele i zadania COIR

§ 3

 1. Podstawowym celem COIR jest prowadzenie działalności służącej przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz podejmowanie działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

§ 4

 1. Do zadań COIR należy udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne:
  1. wykonywanie zabiegów z zakresu masażu leczniczego, fizykoterapii, hydroterapii, balneoterapii, krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej;
  2. prowadzenie kinezyterapii indywidualnej oraz grupowej;
  3. prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej;
  4. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych;
  5. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich;
  6. współdziałanie z innymi podmiotami działalności leczniczej, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;
  7. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz promocji zdrowia,
  8. wykonywanie zabiegów odnowy biologicznej i spa.

Rozdział III

Struktura organizacyjna COIR

§ 5

 1. Schemat struktury organizacyjnej COIR

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń

§ 6

 1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie wynikającym z Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot leczniczy obejmuje:
  • rehabilitację leczniczą;
  • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie wynikającym z Księgi Rejestrowej podmiotu leczniczego;
  • profilaktykę i promocję zdrowia;
  • świadczenia w zakresie odnowy biologicznej;

Rozdział V

Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7

 1. Świadczenia zdrowotne w COIR udzielane są wyłącznie przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Klient przybywający do COIR powinien posiadać ze sobą imienne skierowanie lekarskie na wymagające tego zabiegi lecznicze wraz z dokumentacją lekarską, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów, dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość.
 3. Jeżeli przyjęcie nie może nastąpić niezwłocznie, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.
 4. Rejestracja klientów na zabiegi, terapię i konsultacje odbywa się osobiście w recepcji COIR lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 6609321 w godzinach pracy COIR.
 5. Przed skorzystaniem z oferty COIR Klient zobligowany jest do skorzystania z szatni oraz pozostawienia odzieży i rzeczy osobistych w zamykanych szafkach.
 6. Klient powinien zgłosić się w wyznaczonym czasie na umówione zabiegi, terapię lub konsultacje. W przypadku nie przestrzegania ustalonego terminu lub jego nieuzgodnionej zmiany klient traci prawo do zabiegu bez możliwości dokonania przez COIR zwrotu kosztów zarezerwowanego a opłaconego zabiegu.
 7. Przed skorzystaniem z oferty CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI ?SPORT & SPA? klient ma prawo uzyskania od pracowników COIR, niezbędnych informacji o aktualnej ofercie, wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegów.
 8. Klient zobowiązany jest do podpisania zgody na zabiegi oraz akceptacji regulaminu COIR przed skorzystaniem z oferty COIR.
 9. Klient ma prawo do wglądu do własnej dokumentacji medycznej oraz otrzymania jej kopii na podstawie złożonego wniosku.
 10. Klient zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazań medycznych wydawanych przez lekarza lub fizjoterapeutę kwalifikujących do zabiegów, lekarza, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę obecnych przy zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.
 11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej, zaleceń przygotowania do zabiegów, ustalonego porządku dnia oraz innych zaleceń organizacyjnych COIR.
 12. Klienta obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz regulaminu COIR.
 13. Wejście do kriokomory oraz korzystanie z innych zabiegów odbywa się wyłącznie w stroju obowiązującym i wyznaczonym przez COIR.
 14. Przed skorzystaniem z zabiegów, w czasie ich trwania lub podczas serii zabiegów nie wolno przyjmować żadnych leków ani poddawać się żadnym innym zabiegom medycznym lub paramedycznym bez konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.
 15. Klient odpowiada materialnie za wyrządzone z własnej winy uszkodzenia sprzętu i urządzeń na terenie COIR.
 16. Pracownikom COIR przysługuje prawo do odmowy wykonania zabiegu/usługi bez podania przyczyny.
 17. Klient ma prawo zgłaszać swoje uwagi i skargi kierownikowi COIR. Od decyzji kierownika COIR klientowi przysługuje odwołanie do Prezesa Spółki Podmiotu leczniczego.
 18. Wykonanie zabiegów innych niż zaplanowane możliwe jest wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

Rozdział VI

Organizacja i zadania komórek organizacyjnych COIR

§ 8

 1. Godziny pracy COIR:
  • poniedziałek, środa, piątek ? 07:00 ? 16.00
  • wtorek, czwartek ? 07:00 ? 19:00
  • sobota ? 07:00 ? 14:00
 2. COIR może udzielać świadczeń w innych godzinach i dniach tygodnia, w uzgodnionych terminach.
 3. Główne zadania komórek COIR:
  • realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie
  • kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków
  • dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego
  • zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta
  • wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonych
 4. Główne zadania merytoryczne komórek COIR:
  • realizacja świadczeń zdrowotnych
  • postawienie diagnozy lekarskiej i fizjoterapeutycznej
  • określenie kierunku leczenia
  • prowadzenie kinezyterapii indywidualnej lub grupowej
  • przeprowadzanie zabiegów wspomagających leczenie-fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii, balneoterapii
  • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • prowadzenie dokumentacji medycznej
  • przeprowadzanie zabiegów określonych w cenniku COIR

Rozdział VII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 9

 1. W celu realizacji celów i zadań podmiotu leczniczego, zapewnienia prawidłowości profilaktyki, zachowania, przywracania i poprawy zdrowia Klientów COIR oraz czynności ściśle z nimi związanych, COIR może współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów COIR.
 2. Współpraca COIR z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą powinna być sformalizowana. COIR może zawierać odrębne umowy o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymaga tego dobro Klienta, dopuszcza się współpracę niesformalizowaną.
 3. COIR może udostępniać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną Klientów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a możliwość jej udostępnienia wynika z przepisów prawa.
 4. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.

Rozdział VIII

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 10

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla świadczeń danego rodzaju, określone w odrębnych przepisach.
 2. COIR udziela świadczeń zdrowotnych osobom wyrażającym wolę skorzystania z usług świadczonych przez COIR.
 3. COIR nie różnicuje opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania klienta.
 4. Klient przed skorzystaniem z oferty COIR zobowiązany jest uiścić opłatę za wybraną usługę lub okazać dokument umożliwiający skorzystanie z usług COIR na innych, określonych przez Spółkę Aqua – Zdrój warunkach (np. voucher i bon upominkowy).
 5. Uprawniony pracownik COIR zakłada Klientowi po uiszczeniu opłaty za zabieg imienną kartę ewidencji zabiegów.
 6. COIR dopuszcza udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w przypadku podpisania przez COIR umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 7. Paragon fiskalny albo wystawiana na życzenie Klienta faktura VAT za udzielone świadczenia zdrowotne będą zgodne z wysokością aktualnej oferty i cennika COIR.
 8. Faktura VAT albo paragon wystawiane klientowi za opłacone świadczenia zdrowotne, zawierają wyszczególnienie zrealizowanej procedury diagnostycznej i terapeutycznej.
 9. Aktualna oferta oraz cennik usług COIR podany jest do wiadomości klientów:
  • w widocznym miejscu na terenie COIR
  • na stronie internetowej Podmiotu leczniczego www.aqua-zdroj.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o.

Rozdział IX

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez COIR

§ 11

 1. Ustala się następujące ceny za poszczególne świadczenia zdrowotne i inne świadczenia udzielane przez COIR
   • * W cenę zabiegu kriokomory wliczony jest: 3 min pobyt w kriokomorze, opieka lekarza i fizjoterapeuty oraz 30min. gimnastyka indywidualna lub grupowa.
    ** W czas pierwszego zabiegu wliczony jest wywiad, diagnoza i terapia próbna.
 2. Prezes Zarządu w indywidualnych przypadkach jest uprawniony do dokonywania okresowych albo indywidualnych zmian ustalonych cen oraz do wprowadzania promocji na poszczególne zabiegi.

Rozdział X

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 12

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej może nastąpić w sposób przewidziany przepisami prawa.
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej ma charakter nieodpłatny.

Rozdział XI

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi COIR

§ 13

 1. Podmiotem leczniczym Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o. kieruje Prezes Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne ?Aqua ? Zdrój? sp. z o.o.
 2. W zakresie działalności leczniczej Prezes Spółki kieruje podmiotem przy pomocy kierownika Centrum Odnowy i Rehabilitacji ?Sport & Spa?.
 3. Pracę zespołu fizjoterapeutów i lekarzy koordynuje i nadzoruje kierownik Centrum Odnowy i Rehabilitacji ?Sport & Spa?.
 4. Pod nieobecność kierownika COIR, jego obowiązki przejmuje koordynator COIR lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu.
 5. Pozostałe komórki organizacyjne nie mają wyodrębnionych stanowisk kierowniczych.

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników COIR i innych osób świadczących usługi na jego rzecz w ramach zawartych umów oraz osób przebywających na terenie Spółki, w tym Klientów korzystających ze świadczeń zdrowotnych i innych usług COIR.
 2. Regulamin COIR obowiązuje na terenie i w pomieszczeniach obsługiwanych przez COIR.
 3. Klientowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.), a także w przepisach odrębnych.
 4. COIR jest obiektem monitorowanym.
 5. Na terenie COIR obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl