Regulamin hali widowiskowo – sportowej

 1. Do Hali Widowiskowo – Sportowej mają wstęp osoby, które posiadają wykupione na dany mecz lub imprezę artystyczną bilet, karnet lub otrzymały pisemne zaproszenie, uczestniczą w zorganizowanych i planowych zajęciach sportowych.
 2. Młodzież szkolna i dzieci obowiązkowo powinny posiadać legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 3. Każda osoba jest zobowiązana okazać przy wejściu na Halę Widowiskowo – Sportową, na każde żądanie służb porządkowych, dowód tożsamości lub inny dokument umożliwiający identyfikację tożsamości.
 4. Osoby nie posiadające biletu wstępu (lub innych kart wstępu), osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niewłaściwego zachowania się nie będą wpuszczone na halę.
 5. Bilety (karnety, zaproszenia, itp.) należy zachować do kontroli.
 6. Widzowie i pozostałe osoby zobowiązane są do stosowania zarządzeń służb porządkowych, Policji, Straży Pożarnej, pracowników obsługi hali oraz zaleceń spikera zawodów sportowych lub widowiska.
 7. Zabrania się bezwzględnie palenia tytoniu w Hali Widowiskowo – Sportowej.
 8. Zabrania się wnoszenia do Hali Widowiskowo – Sportowej :
  • napojów alkoholowych,
  • wszelkiego rodzaju broni, pałek, kijów, kamieni, butelek, itp., fajerwerków i wszelkich innych przedmiotów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów, substancji żrących, wszelkiego rodzaju farb w tym w pojemnikach pod ciśnieniem;
  • Zabrania się wchodzenia na arenę hali bez obuwia zmiennego sportowego.
  • Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń hali, które nie są dostępne widzom.
 9. Zabrania się wrzucania wszelkich przedmiotów na arenę hali.
 10. Zabrania się zasłaniania reklam i innych informacji w hali poprzez wywieszanie transparentów, plansz, itp.
 11. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren hali.
 12. Zabrania się wstępu osobom wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezy masowe.
 13. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 14. Dzieci do lat 13 przebywać mogą tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 15. Osoby nie przestrzegające regulaminu Hali Widowiskowo – Sportowej w zależności od charakteru naruszenia regulaminu będą:
  • usuwane z hali,
  • zatrzymane w izbie wytrzeźwień,
  • skierowane wnioskiem o ukaranie przez kolegium ds. wykroczeń.
 16. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
 17. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 18. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 19. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
 20. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.
 21. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia hali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 22. Zarządca obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 23. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 26. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora obiektu.
 27. Podczas planowych zajęć treningowych grupie przysługuje korzystanie z jednej szatni, w przypadku meczy ligowych zarządca obiektu zapewnia po jednej szatni dla grających zespołów i osobnego pomieszczenia dla sędziów.
 28. W razie uzasadnionej nieobecności wynajmującego pomieszczenia na hali:
  • zwracamy 50% opłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności do 7 dni przed terminem wynajmu,
  • zwracamy 30% opłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności od 4 do 2 dni przed terminem wynajmu,
  • zwracamy 10% opłaty w przypadku zgłoszenia nieobecności na 1 dzień przed terminem wynajmu,
 29. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2013 r. do odwołania.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. nr 106 poz. 680 ).

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia w hali w Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ.

Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

Alarmowanie:

 1. Każdy kto zauważył pożar lub uzyskał informację, o pożarze czy innym zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
  • osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, zagrożenia narażone na jego skutki.
  • Państwową Straż Pożarną tel 998 lub 112
  • Ochronę budynku.
 2. Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
  • gdzie się pali – dokładny adres obiektu oraz jego nazwę
  • co się pali – np. pokój biurowy, szatnia, arena główna hali
  • czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru zagrożenia lub bezpośredniego sąsiedztwa znajdują się materiały łatwo palne lub wybuchowe numer telefonu z którego podaje się informacje oraz swoje nazwisko i imię

  UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego w straży odłożyć słuchawkę lub zakończyć rozmowę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.

 3. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:
  • Pogotowie Ratunkowe tel 999
  • Policję tel 997
  • Pogotowie Gazowe tel 992
  • Pogotowie energetyczne tel 991
 4. Równolegle z zaalarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku.
 5. Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierownictwo akcji sprawuje Kierownik Obiektu lub wyznaczona przez niego osoba. Każdy zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
 6. 6. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
  • w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego terenu,
  • wyłączyć dopływ energii elektrycznej i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),
  • usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe , toksyczne, a także cenny sprzęt urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp,
  • nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ świeżego powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
  • otwierając drzwi do pomieszczeń w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jes schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
  • wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi, i zasłaniać usta np. wilgotną chustką.
 7. Na obiekcie hali sportowej oraz na terenie przyległym zabrania się:
  • Używać otwartego ognia, palić tytoniu oraz stosować innych czynników mogących inicjować zapłon występujących materiałów.
  • Użytkować instalację, urządzenia i narzędzia niesprawne techniczne lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeśli może to się przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
  • Rozgrzewać za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu hali sportowej, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach , a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane do tego odpowiednie, przeznaczone do tego podgrzewacze.
  • Rozpalać ognisko w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m
  • Użytkować elektrycznych urządzeń ogrzewczych wystawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
  • Przechowywać materiały palne.
  • Stosować palne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz
  • Stosować na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i nie zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
  • Instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak włączniki, wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeśli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
  • Składować materiały palne na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji oraz umieszczać przedmioty na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wielkości.
  • Zamykać drzwi ewakuacyjne w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.
  • Uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa pożarowego obieketu hali sportowej, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablicy rozdzielczej prądu elektrycznego.

Podręczny sprzęt gaśniczy

 1. Gaśnice proszkowe Gaśnice tego typu wykonywane są w dwóch odmianach: pod stałym ciśnieniem, w których środek gaśnicy znajduje się w zbiorniku stale pod ciśnieniem gazu roboczego oraz z dodatkowym zbiornikiem zawierającym gaz roboczy. W pierwszym przypadku wypływ proszku przez dysze jest możliwy po wyciągnięciu zawleczki i otwarciu otworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu poprzedzone jest zbiciem głowicy i przedziurawieniem zbiornika dodatkowego.
 2. Gaśnice śniegowe Sposób użycia: trzymając za dysze otworzyć zawór i przekierować strumień C02 na ognisko pożaru. W czasie gaszenia gaśnicę i dyszę należy trzymać tylko za uchwyty, wypływający z dyszy dwutlenek węgla silnie oziębia się, nie wolno używać gaśnic śniegowych do gaszenia ludzi. Gaśnicę należy chronić przed możliwością ogrzania śię do temperatury powyżej 35° C.
 3. Hydrant zewnętrzny W celu uruchomienia hydrantu zewnętrznego należy:

  • otworzyć szafkę,
  • rozwinąć wąż tłoczony zakończony prądownicą,
  • odtworzyć(odkręcić) zawór hydrantowy,
  • skierować strumień wody na źródło ognia.

Podstawowe zasady ewakuacji

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku, decyzję o ewakuacji podejmuje Właściciel lub osoba wyznaczona.
 2. Decyzja o zarządzeniu ewakuacji musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu (kondygnacji budynku), a także musi określać drogi ewakuacyjne.
 3. Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:
  • niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz o koniczności przeprowadzenia ewakuacji,
  • kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia,
  • w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Następnie należy ewakuować osoby począwszy od najwyższej kondygnacji, należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej z różnych względów możliwości poruszania się, natomiast zamykać strumień ludzi mają osoby, które mogą poruszać się o własnych siłach.
  • podczas ewakuacji z pomieszczeń strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne(korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne do wyjścia, poza obszar zagrożony pożarem na zewnątrz budynku hali sportowej,
  • osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków lub przenosić na rękach,
  • w przypadku blokady dróg ewakuacyjnych należy niezwłocznie dostępnymi środkami, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz od odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej; ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek ratowniczych.
  • przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych częściach pomieszczeń i korytarzy, usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie, podczas ruchu przez mocno zadymione pomieszczenia należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,
  • ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem ewakuacji ludzi, ewakuacje mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów, należy wykorzystać wszystkie sprawne osoby nadające się do demontażu i ewakuacji mienia,
  • po zakończeniu ewakuacji, tj opuszczeniu budynku czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy osób zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia, w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast ten fakt zgłosić dowódcy jednostek ratowniczych przybyłych na miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie budynku hali sportowej,
  • w przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem ewakuacji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl