Regulamin ogólny Parku Wodnego

 1. Pływalnia jest obiektem sportowo-rekreacyjnym.
 2. Pływalnia, w tym SPA i brodzik, jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6:00 – 22:00, przy czym ostatnie wejście na teren pływalni może nastąpić najpóźniej o godzinie 22:00.
 3. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza pływalni. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniącym dyżur oraz instrukcjom i poleceniom innych pracowników pływalni.
 4. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania systemu monitoringu wizyjnego mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które nie stosują się do niniejszego regulaminu oraz do instrukcji i poleceń pracowników pływalni. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych i godności osób przebywających na terenie pływalni.
 5. Osoby przebywające na terenie pływalni, w tym w SPA i w brodziku, zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób przebywających na terenie pływalni, a w szczególności zobowiązane są do:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Regulaminami i Instrukcjami dotyczącymi zainstalowanych urządzeń, a także do ich przestrzegania,
  2. stosowania się do znaków informacyjnych, nakazów i zakazów umieszczonych na terenie pływalni,
  3. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych emitowanych przez ratowników wodnych lub innych pracowników pływalni, a także do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki,
  4. opracowania i stosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności, sprawności ogólnej i stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych,
  5. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użytkowania,
  6. bezzwłocznego informowania służb ratowniczych i pracowników pływalni o zaistniałych wypadkach, urazach oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części pływalni i urządzeń pływalni regulują Regulaminy i Instrukcje stanowiskowe ( umieszczone w pobliżu poszczególnych urządzeń i w danej części pływalni ), z którymi każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i stosować je.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod ciągłym nadzorem osoby pełnoletniej ( opiekuna ), przy czym osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci będące pod jej opieką.
 8. Opiekunowie dzieci zobowiązani są do szczególnego nadzoru nad dziećmi nieumiejącymi pływać.
 9. Grupy zorganizowane zobowiązane są uzgodnić uprzednio warunki pobytu na terenie pływalni z kierownikiem pływalni, zgodnie z Regulaminem pływalni AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu dla grup zorganizowanych.
 10. Na terenie pływalni, w tym w SPA obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkie osoby oraz podporządkowanie się dalszym instrukcjom i poleceniom ratowników wodnych lub innych pracowników pływalni,
  2. długi sygnał dźwiękowy – ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej,
  3. krótki sygnał dźwiękowy – NAKAZ ZWRÓCENIA UWAGI NA RATOWNIKA SŁUŻBY RATOWNICZEJ LUB INNEGO PRACOWNIKA PŁYWANI – wezwanie do wykonania poleceń lub instrukcji osoby emitującej sygnał.
 11. Pływalnia podzielona jest na następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować plany aktywności:
  1. strefa basenu sportowego o głębokości do 200 cm – dla osób, które umieją pływać,
  2. strefa basenu rekreacyjnego o głębokości do 130 cm – dla osób, które nie umieją pływać,
  3. strefa basenu dziecięcego o głębokości do 30 cm – dla niemowląt i dzieci młodszych (brodzik),
  4. strefa odnowy biologicznej ( SPA ).
 12. Głębokości basenów w poszczególnych strefach pływalni podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek danego basenu lub w ich pobliżu.
 13. Zabrania się korzystania z basenu sportowego osobom, które nie potrafią pływać.
 14. Na terenie pływalni znajdują się zjeżdżalnie o trzech stopniach trudności: łatwy, średni i trudny. Zasady korzystania ze zjeżdżalni danego rodzaju zawiera właściwy Regulamin, z którym należy zapoznać się i stosować.
 15. Opłata za pobyt na terenie pływalni i za korzystanie z urządzeń pływalni pobierana jest za pierwszą godzinę z góry według cennika, rozliczenie przedłużenia pobytu odbywa się według faktycznych danych i na podstawie cennika świadczeń.
 16. Wstęp na teren pływalni dozwolony jest wyłącznie po otrzymaniu transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) – elektronicznego nośnika danych wyglądem przypominającego zegarek ręczny, aktywowanego odpowiednio do sprzedanej usługi przez automat sprzedający lub w kasie pływalni.
 17. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref pływalni, na które został wydany, w tym SPA oraz brodzik i służy ostatecznemu rozliczeniu za korzystanie z poszczególnych usług; transponder należy niezwłocznie zwrócić do kasy w celu dokonania rozliczenia za wykorzystane usługi.
 18. Przyjęcie transpondera przez osobę zamierzającą skorzystać z pływalni, w tym ze SPA i z brodzika i ze znajdujących się w niej urządzeń oznacza, że osoba ta zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu oraz innych Instrukcji i Regulaminów obowiązujących na terenie pływalni, w tym regulujących zasady bezpieczeństwa.
 19. Czas pobytu na terenie pływalni, w tym w SPA oraz w brodziku i związane z nim opłaty liczony jest od chwili aktywacji transpondera w Elektronicznym Systemie Obsługi Klienta, do chwili odczytania danych z pamięci transpondera przy rozliczeniu pobytu w kasie pływalni
 20. Za zagubiony transponder klient ponosi opłatę w wysokości 30 zł.
 21. Zakup usługi całodniowej upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni, w tym do SPA i do brodzika a przekroczenie elektronicznej bramki wyjściowej pływalni oznacza zakończenie korzystania z tej usługi.
 22. Ze względu na ograniczoną ilości osób, jakie mogą przebywać na terenie pływalni może zostać wprowadzony czasowy zakaz wstępu na teren pływalni, w tym do SPA i do brodzika.
 23. Przed wejściem do szatni znajdującej się na terenie pływalni należy zmienić obuwie na czyste obuwie basenowe ( np. klapki basenowe, tzw. ?japonki”, itp.); obuwie użytkowe można włożyć dopiero po opuszczeniu szatni.
 24. Zmiana ubrania na strój basenowy ( kąpielowy) odbywa się w przebieralniach.
 25. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.
 26. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w kabinach przeznaczonych do tego celu.
 27. Przechowywanie odzieży, toreb, obuwia i innych rzeczy na terenie pływalni winno odbywać się wyłącznie w szatni, w wyznaczonych, zamykanych szafkach; pieniądze i rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.
 28. Pozostawienie rzeczy bez nadzoru na terenie pływalni lub poza zamkniętą szafką znajdującą się w szatni dokonywane jest na własne ryzyko i odpowiedzialność właściciela/użytkownika rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 26.
 29. Przed wejściem do stref basenów pływalni i do SPA należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem, przy użyciu środków myjących, skorzystać z toalety (WC) oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego wyznaczonym na terenie pływalni.
 30. Na terenie pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego, obuwia basenowego, a w przypadku korzystania z basenów należy także używać czepka pływackiego.
 31. Strój kąpielowy winien spełniać wymogi higieniczne i estetyczne, nie może posiadać zamków błyskawicznych lub innych wstawek metalowych i plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie pływalni, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  1. dla kobiet/dziewcząt – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
  2. dla mężczyzn/chłopców – kąpielówki o długości maksymalnej do połowy uda, przylegające do ciała,
  3. dla dzieci do lat 3 – oprócz stroju kąpielowego – obowiązkowo jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
 32. Zabrania się przebywania na terenie pływalni osobom: chorym, z przeciwwskazaniami lekarskimi, w tym osobom z ranami zaopatrzonymi bandażami lub plastrami, będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, itp.
 33. Osoby niepełnosprawne zamierzające skorzystać z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
 34. Korzystanie z urządzeń i basenów znajdujących się na terenie pływalni odbywa się na własne ryzyko, w szczególności z uwzględnieniem umiejętności, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych.
 35. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe z zastrzeżeniem, że dzieci do lat 13, przebywające w strefie basenów pływalni, winny ponadto znajdować się pod ciągłym i bezpośrednim nadzorem opiekuna.
 36. W obrębie torów pływackich basenu obowiązuje ruch prawostronny; maksymalna liczba osób w obrębie jednego toru pływackiego nie może przekroczyć 6 osób.
 37. Kategorycznie zabrania się skoków do basenu, przemieszczania się w poprzek torów pływackich basenu oraz zatrzymywania się w torze pływackim utrudniającego pływanie innym osobom, chyba że służby ratownicze wyrażą na to zgodę w wyjątkowych przypadkach.
 38. Ze względu na zapewnienie higieny, porządku i bezpieczeństwa na terenie pływalni, zabrania się, w szczególności:
  1. wchodzenia do niecki basenowej wbrew zakazowi służby ratowniczej, podczas nieobecności służby ratowniczej albo w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej,
  2. wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających,
  3. używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
  4. wnoszenia na teren pływalni przedmiotów ostrych, szklanych, puszek, broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych,
  5. zachowania zagrażającemu sobie i innym osobom przebywającym na terenie pływalni, w tym hałasowania, biegania, popychania się, itp.,
  6. wchodzenia i wychodzenia z niecki basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi ( drabinki, schody, pochylnie ),
  7. zanieczyszczania terenu pływalni, w tym basenów,
  8. używania sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wyjątkowymi,
  9. każdych innych działań, których skutkiem będzie naruszenie higieny, porządku i bezpieczeństwa na terenie pływalni.
 39. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach pływalni. Zabronione jest umieszczanie leżaków i krzeseł w nieckach basenów i w odległości 2 metrów wokół nich.
 40. Noszenie okularów korekcyjnych i szkieł kontaktowych na terenie pływalni dozwolone jest wyłącznie na własne ryzyko i w sposób uniemożliwiający ich upuszczenie.
 41. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego dozwolone jest wyłącznie w strefach suchych pływalni.
 42. Używanie na terenie pływalni urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dozwolone jest wyłącznie za zgodą uprawnionego pracownika pływalni.
 43. Wnoszenie i korzystanie na terenie pływalni z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego dozwolone jest wyłącznie za zgodą uprawnionego pracownika pływalni.
 44. Rzeczy znalezione na terenie pływalni należy przekazać uprawnionemu pracownikowi pływalni; wydanie właścicielowi rzeczy znalezionych nastąpi po ich identyfikacji przez pracownika pływalni, dokonanej na podstawie wskazówek właściciela danej rzeczy. Rzeczy zagubione przez klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu przez okres 1 miesiąca, następnie podlegają utylizacji.
 45. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, oferowania usług, itp., a także prowadzenia prywatnej nauki pływania i nurkowania, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskano na takie działania zgodę uprawnionego podmiotu.
 46. Użycie na terenie pływalni, w tym w SPA urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest dozwolone wyłącznie za zgodą uprawnionego pracownika pływalni/SPA.
 47. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek, dobre obyczaje, zasady higieny i bezpieczeństwa, w tym używające wulgaryzmów, nie stosujące się do Regulaminów lub Instrukcji obowiązujących na terenie pływalni, uszkadzające wyposażenie i sprzęt pływalni, itp., mogą zostać usunięte z pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania karnego lub cywilnego.
 48. Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania pływalni należy zgłaszać w formie wskazanej przez uprawnionego pracownika pływalni.
 49. Osoby, które zniszczyły lub uszkodziły wyposażenie i urządzenia pływalni, uszkodziły inne mienie pływalni, ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 50. Zarządzający pływalnią nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z naruszenia niniejszego regulaminu.
 51. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 52. Niniejszy regulamin obowiązuje, odpowiednio, przy korzystaniu z odnowy biologicznej (SPA) i z brodzika, oraz grup zorganizowanych korzystających z pływalni
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl