Regulamin Skate Parku

Regulamin użytkowania skateparku pryz ulicy Topolowej w Wałbrzychu

 1. Skatepark Wałbrzych, znajdujący się przy ul. Topolowej 17k, stanowi mienie Gminy Wałbrzych i na podstawie odrębnej umowy znajduje się w zarządzie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu.
 2. Urządzenia i specjalistyczne przeszkody ustawione w obiekcie Skatepark Wałbrzych przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali oraz innym sprzęcie do uprawiania sportów extremalnych.
 3. Każda osoba korzystająca z obiektu Skatepark Wałbrzych zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia klienta oraz okazania dokumentu stwierdzającego poprawność danych osobowych podanych w oświadczeniu. Oświadczenie wypełnia się jeden raz.
 4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna. Opiekun osoby niepełnoletniej zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia klienta oraz okazania dokumentu stwierdzającego poprawność danych osobowych podanych w oświadczeniu. Oświadczenie wypełnia się jeden raz.
 5. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 i 5 stanowią załączniki nr 1 i 2 do regulaminu. Zarządca obiektu prowadzi rejestr oświadczeń. W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu, może zostać ono zmienione przez osobę je składającą.
 6. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
 7. Stosowania tzw. czapko kasków podczas jazdy na terenie obiektu Skatepark Wałbrzych jest niedozwolone.
 8. Na terenie Skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz tzw. „jazdy po ścianie” a co za tym idzie zabrania się wykonywania wszelkich ewolucji i trików z jej wykorzystaniem.
 9. Wszelkie uszkodzenia, zabrudzenia ścian, przeszkód, nawierzchni oraz mienia na terenie obiektu powstałe w skutek łamania regulaminu będą traktowane jako akt wandalizmu a odpowiedzialność materialną za poniesione straty ponosi osoba, z winy której one powstały lub, w przypadku osób niepełnoletnich, opiekun prawny, o którym mowa w pkt. 4.
 10. Każdy korzystający ze Skateparku zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a nie stosowanie się do poleceń, skutkować będzie wydaleniem z obiektu – bez prawa zwrotu kosztów biletu.
 11. Osoby nagminnie łamiące regulamin lub nie stosujące się do poleceń instruktora mogą zostać objęte zakazem wstępu na obiekt.
 12. Osoby towarzyszące mogą przebywać wewnątrz hali tylko za zgodą instruktora i w strefie przez niego wyznaczonej.
 13. Na każdym z elementów, o których mowa w pkt. 2 mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby, z zastrzeżeniem pkt 15.
 14. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
 15. Na jednym elemencie – dotyczy poręczy oraz podestu – może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 16. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
 17. W przypadku gdy w skateparku przebywa jednocześnie więcej niż 5 osób korzystających z jego atrakcji, każda osoba korzystająca ze Skateparku zobowiązana jest poinformować innych o zjeździe z przeszkody- przez podniesiecie ręki. W szczególności dotyczy to takich przeszkód jak Bank, Quoter, Rampa.
 18. Każdy korzystający ze Skateparku jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym urządzeń oraz wykorzystywania urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 19. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi korzystający ze Skateparku. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 20. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami Zarządcy obiektu, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
 21. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 22. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać w rejestrze wypadków prowadzonym przez Zarządcę obiektu.
 23. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 24. Zabrania się wnoszenia produktów spożywczych oraz ich spożywania na obszarze jezdnym hali jak i na przeszkodach. Spożywanie żywności jest dozwolone wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej.
 25. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 26. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 27. Jazda na rolkach, deskorolkach, hulajnogach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 28. Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku – nie jeździsz sam – bądź przewidujący i uważny!

Pamiętaj! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania i odpowiedniej rozgrzewki!

„Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych”

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego na terenie Skateparku

 1. Sprzęt sportowy z wypożyczalni może być używany wyłącznie na terenie obiektu.
 2. Sprzęt sportowy można wypożyczać tylko osobie, która osobiście lub w przypadku osoby poniżej 12 lat z opiekunem zgłosi się do wypożyczalni i okaże się dokumentem tożsamości.
 3. Wypożyczanie sprzętu na terenie Skateparku odbywa się po okazaniu i zdeponowaniu dowodu tożsamości jako zabezpieczenia na czas wypożyczenia sprzętu.
 4. Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu określa cennik.
Podziel się ze znajomymi

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.- Wdrożenie www.960pixels.pl