Strona Główna
 1. Podstawą do korzystania z usług Strefy Sport w AQUA ZDROJU jest dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ, bezpieczeństwa własnego oraz innych klientów AQUA ZDROJU.

 3. Zajęcia na siłowni i Sali fitness odbywają się tylko pod nadzorem instruktora.

 4. Z siłowni mogą korzystać tylko Klienci, którzy ukończyli już 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź prawnego opiekuna.

 5. Klienci, których stan wskazuje na spożycie środków dopingujących będą wypraszani z zajęć z zakazem dalszego ćwiczenia, bez zwrotu kosztów.

 6. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

 7. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 8. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć bądź obsłudze strefy sport.

 9. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigu ciężaru. Przed przystąpieniem do zajęć osoba prowadząca powinna sprawdzić stan techniczny urządzeń.

 10. Osoby korzystające z siłowni i sali fitness zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

 11. Wszystkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać pracownikom obsługi strefy sport.

 12. Wstęp na salę fitness, siłownię lub korty do squasha jest możliwy wyłącznie po przebraniu w strój sportowy oraz w pełnym (krytym), czystym obuwiu zmiennym. Strój powinien być pozbawiony ostrych elementów (cekiny, zamki, ćwieki) mogących niszczyć tapicerkę urządzeń.

 13. Osoba, która pierwszy raz przychodzi na siłownię, powinna skorzystać z porad instruktora w celu zaznajomienia się ze sprzętem.

 14. Z powodów higienicznych oraz bezpieczeństwa po szatni oraz sanitariatach należy poruszać się w klapkach.

 15. Podczas treningów z powodów higienicznych zalecane jest wykonywanie ćwiczeń na ręczniku.

 16. Podczas ćwiczeń z wolnym ciężarem ćwiczący zobowiązany jest do używania zacisków zapobiegających zsuwaniu się krążków.

 17. Wykonując ćwiczenia, obciążenie należy odkładać powoli. W trosce o sprzęt oraz bezpieczeństwo ćwiczących zakazuje się rzucania obciążeń na podłogę.

 18. W momencie zmiany obciążenia nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń na danym urządzeniu.

 19. Podczas jazdy na rowerze obciążenie winno być dostosowane do danej osoby. Nie wolno rozpędzać się do dużej prędkości i próbować wyjmować nogi z pedałów.

 20. W przypadku złego samopoczucia uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to prowadzącemu zajęcia oraz bezwzględnie przerwać trening.

 21. Zabrania się filmowania zajęć i ich uczestników bez zezwolenia.

 22. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika zajęć.

 23. Zabrania się spożywania, aplikowania oraz sprzedawania wszelkich nielegalnych środków dopingujących na terenie AQUA ZDROJU.

 24. Zabrania się prowadzenia odpłatnych treningów personalnych bez wcześniejszego zgłoszenia oraz zgody na piśmie od AQUA ZDROJU.

 25. Treningi personalne wykupować można tylko i wyłącznie w recepcji Strefy Sport.

 26. W przypadku dewastacji mienia lub sprzętu należącego do AQUA ZDROJU, uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.

 27. Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje o regulaminie oraz terminach zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia do tych informacji z powodu sił wyższych.

 28. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów.

 29. Przechowywanie odzieży, toreb, obuwia i innych rzeczy na terenie Strefy Sport winno odbywać się wyłącznie w szatni, w wyznaczonych, zamykanych szafkach; pieniądze i rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu.

 30. Pozostawienie rzeczy bez nadzoru poza zamkniętą szafką znajdującą się w szatni dokonywane jest na własne ryzyko i odpowiedzialność właściciela/użytkownika rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 30.

 31. AQUA ZDRÓJ zastrzega sobie prawo odwołania zajęć:

  1. w okresie świąt, dni wolnych od pracy, wakacji,

  2. gdy na dane zajęcia nie zbierze się minimalna liczba osób (3),

  3. z przyczyn losowych (choroba instruktora itd.).

 32. Pracownicy obsługi Strefy Sport sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na terenie AQUA ZDROJU są zobowiązane do podporządkowania się ich poleceniom.

 33. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.

Skontaktuj się z nami

edytuj
Sekretariat/Biuro Zarządu:
+48 746 60 93 01
biuro@aqua-zdroj.pl
Sekretariat czynny: 07:00 - 15:00
Basen:
+48 74 660 93 12
Basen czynny codziennie: 06:00 -21:00
Hotel (recepcja):

Nasza lokalizacja